Zmena a Doplnok č. 1 Územného plánu obce Divina

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: vytvoriť podmienky pre ďalší rozvoj funkcie bývania vo väzbe na zastavané územie obce - vytvoriť podmienky pre funkciu rekreácie miestneho významu v osade U Žižov - vytvoriť podmienky pre dobudovanie dopravného a technického vybavenia obce na navrhovaných plochách
 • Dotknutá obec: Divina (okres: Žilina)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Žilina
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina
 • Obstarávateľ: Obec Divina, Divina 50, 013 31 Divina
 • IČO Obstarávateľa: 00321214
 • Schvaľujúci orgán: Obecné zastupiteľstvo Obce Divina
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.