Zmena dobývacieho priestoru Rajec a pokračovanie ťažby dolomitu na lokalite Šuja - Vidošová

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 1.11 Lomy a povrchová ťažba a úprava kameňa, ťažba štrkopiesku a piesku
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Rozšírenie ťažobne aktívneho dobývacieho priestoru Rajec.
 • Dotknutá obec: Rajec (okres: Žilina)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: DOLKAM Šuja a.s., Šuja, 015 01 Rajec
 • IČO Navrhovateľa: 31561870
 • Povoľujúci orgán: OBÚ Prievidza, MÚ Rajec
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.