Zmena 01/2019 Územného plánu zóny Trnava - Cukrovar

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Dôvodom požadovanej zmeny záväznej časti ÚPN zóny Trnava – Cukrovar je: - skutočné zaznamenané hodnoty intenzity dopravy na dotknutých komunikáciách v uplynulom období (po zrealizovaní Severného obchvatu I/51, výstavbe okružnej križovatky Trstínska – Ružindolská – Cukrová ul., vrátane prmostenia toku Trnávka); - podstatné zníženie rozsahu zamýšľanej výstavby (užitkovej plochy) v riešenej zóne Cukrovar prihliadajúcej na reálne možnosti a potreby ako aj dosiahnutie vyššej kvality priestoru Cukrovar. Predmet zmeny: 1. Upraviť predpokladaný rozsah výstavby vo vymedzených blokoch v štruktúre: Úprava predpokladaného zaťaženia riešeného územia novou výstavbou (zníženie rozsahu užitkovej plochy výstavby vzhľadom na reálne priestorové podmienky a rozvojové zámery). 2. Následne upraviť rozsah a postup budovania verejného dopravného vybavenia zóny Trnava Cukrovar v súlade s: - návrhom Zmeny 04/2019 Územného plánu mesta Trnava - návrhom Zmeny 01/2019 ÚPN CMZ Trnava - vypracovanou dopravnou štúdiou „Zóna Cukrovar v Trnave – Dopravná štúdia“ (HBH Projekt Bratislava, 08/2016) a jej závermi
 • Dotknutá obec: Trnava (okres: Trnava)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Trnava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Kollárova 8, 91702 Trnava
 • Obstarávateľ: Mesto Trnava, Mestský úrad Trnava, Hlavná ul. 1, 917 71 Trnava
 • IČO Obstarávateľa: 00313114
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  22.10.2019
  Oznámenie
  22.10.2019
  22.10.2019
  Text strategického dokumentu
  22.10.2019
  22.10.2019
  22.10.2019
  22.10.2019
  22.10.2019
  22.10.2019
  22.10.2019
  22.10.2019
  22.10.2019
  22.10.2019
  22.10.2019
  22.10.2019
  22.10.2019
  22.10.2019
  22.10.2019
  22.10.2019
  22.10.2019
  22.10.2019
  22.10.2019
  22.10.2019
  22.10.2019