Preskočit na obsah

Zlepšenie prepojenia ciest okresov Tešín a Čadca a diaľnicou D3 v rámci siete TEN -T

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.8 Výstavba cestných mostov (na cestách I. a II. triedy) a železnicných mostov
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Rekonštrukcia mostného objektu č. 487-038 most cez rieku Kysuca v k. ú. Makov Rekonštrukcia mostného objektu č. 487-039 most cez Varechovský potok v k. ú. Vysoká nad Kysucou Rekonštrukcia mostného objektu č. 487-042 most cez rieku Kysuca v k. ú. Vysoká nad Kysucou Rekonštrukcia mostného objektu č. 487-044 most cez bezmenný potok v k.ú Vysoká nad Kysucou Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/487 Čadca - Makov v km. 39,590 - 40,312, 40,318 - 40,669 k. ú. Vysoká nad Kysucou Rkonštrukcia mosta cez bezmenný potok ev. č. 487-048, cesta triedy II/487 na 41,52 km v k. ú. Vysoká nad Kysucou Rekonštrukcia cesty II/487 v km. 48,360-48,780 v k. ú. Podvysoká Prestavba mostného objektu ev. č. 487-06, most cez Uhrov potok v k. ú. Staškov Rekonštrukcia a modernizácia mostného objektu ev. . 487-063 most cez rieku Kysuca v k.ú. Raková ekonštrukcia a modernizácia mostného objektu ev. . 487-064 most cez rieku Kysuca v k.ú. Raková
 • Dotknutá obec: Podvysoká, Turzovka, Raková, Makov, Staškov, Vysoká nad Kysucou (okres: Čadca)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Čadca
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Horná 2483, 02201 Čadca
 • Navrhovateľ: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina
 • IČO Navrhovateľa: 37808427
 • Povoľujúci orgán: OU Čadca, odbor cestej dopravy a pozemných komunikácií
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  30.10.2017
  Text oznámenia o zmene
  30.10.2017
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  15.12.2017
  Právoplatné rozhodnutie
  15.01.2018