Preskočit na obsah

Zhodnotenie sekundárneho biologického kalu na produkt s vyššou pridanou hodnotou

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 5.4 Priemyselné prevádzky na výrobu a) buniciny (celulózy) z dreva alebo podobných vláknitých materiálov, b) papiera a lepenky s výrobnou kapacitou
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Rozšírenie jestvujúcej činnosti o činnosť zhodnocovania sekundárneho biologického kalu na produkt s vyššou pridanou hodnotou, využitím inovatívnej technológie s pozitívnym dopadom na životné prostredie.
 • Dotknutá obec: Hencovce, Nižný Hrabovec, Kučín (okres: Vranov nad Topľou)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: BUKOCEL, a. s., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
 • IČO Navrhovateľa: 36445461
 • Povoľujúci orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Rumanova 14, 040 53 Košice
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  08.03.2019
  Text oznámenia o zmene
  08.03.2019
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  24.05.2019
  Právoplatné rozhodnutie
  26.06.2019