Preskočit na obsah

Zhodnocovanie stavebných odpadov v Považskom Chlmci a zberňa zo železných a neželezných kovov

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromaždovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel 9.11 Zariadenie na zhodnocovanie ostatného stavebného odpadu 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je zabezpečenie zhodnocovania stavebných odpadov. Z betónových častí budú odoberané železné a neželezné kovy a druhotné suroviny ako sklo, plasty a drevo. Pre tieto odpady bude vytvorená zberňa, kde budú tieto odpady uložené a kde sa bude upravovať ich veľkosť a objem.
 • Dotknutá obec: Žilina (okres: Žilina)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: D.A.L., spol. s r.o., Považský Chlmec 500, 010 03 Žilina
 • IČO Navrhovateľa: 36413861
 • Povoľujúci orgán: OÚ Žilina, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek ŽP kraja
  OÚ Žilina, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  04.03.2019
  Spracovateľ zámeru D.A.L., spol. s r.o., Považský Chlmec 500, 010 03 Žilina
  Text zámeru
  04.03.2019

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  16.05.2019

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  26.09.2023