Preskočit na obsah

Zhodnocovanie odpadov prenosným zariadením (zmena)

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.11 Zariadenie na zhodnocovanie ostatného stavebného odpadu 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Rozšírenie inovatívnych spôsobov zhodnocovania vybraných druhov odpadov doplnením technologického vybavenia o recyklačnú frézu a o cestnú frézu.
 • Dotknutá obec: Horný Tisovník (okres: Detva)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: VIAKORP, s.r.o., Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen
 • IČO Navrhovateľa: 50228455
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja
  Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  30.05.2023
  Text oznámenia o zmene
  30.05.2023
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  11.08.2023
  Právoplatné rozhodnutie
  18.09.2023

  Súvisiace akcie- Informácia o väzbe navrhovanej činnosti a jej zmien