Preskočit na obsah

Zhodnocovanie odpadov prenosným zariadením

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.11 Zariadenie na zhodnocovanie ostatného stavebného odpadu 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zhodnocovanie stavebných a iných odpadov prostredníctvom prenosných zariadení
 • Dotknutá obec: Horný Tisovník (okres: Detva)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: VIAKORP, s.r.o., Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen
 • IČO Navrhovateľa: 50228455
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja
  Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  09.03.2022
  Spracovateľ zámeru ECOKAT s.r.o., ul. Alžbetina 28, 040 01 Košice
  Text zámeru
  09.03.2022

  Rozsah hodnotenia

  Upustenie od spracovania správy o hodnotení
  16.06.2022

  Verejné prerokovanie

  Zasadačka Obecného úradu v Hornom Tisovníku, dňa 19.07.2022 o 10:00