Zhodnocovanie hliníkových odpadov v prevádzke Odlievareň

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 3.6 Prevádzky na tavenie vrátane zlievania zliatin (legovania) neželezných kovov okrem vzácnych kovov vrátane pretavovania recyklovaných výrobkov (rafinácia, výroba odliatkov a pod.) s kapacitou tavenia 9.8 Zariadenie na zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zhodnocovanie hliníkových technologických odpadov, vrátane vybudovania potrebných skladovacích kapacít a realizácie preložiek a prípojok inžinierskych sietí.
 • Dotknutá obec: Žiar nad Hronom, Ladomerská Vieska (okres: Žiar nad Hronom)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: SLOVALCO a.s., Priemyselná 14, 965 48 Žiar nad Hronom
 • IČO Navrhovateľa: 36022934
 • Povoľujúci orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, Jegorovova 29 B, 974 01 Banská Bystrica
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  15.01.2020
  23.07.2020
  Spracovateľ zámeru Enviroservis, s.r.o., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom
  Text zámeru
  15.01.2020

  Rozsah hodnotenia

  Upustenie od spracovania správy o hodnotení
  21.04.2020

  Verejné prerokovanie

  v zasadacej miestnosti v budove Okresného úradu v Žiari nad Hronom, Námestie Matice slovenskej č. 8 (1. poschodie) 11.08.2020 o 15:30