Preskočit na obsah

Zelenšie Slovensko - Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Pripravovaná Envirostratégia 2030 zadefinuje víziu do roku 2030, identifikuje základné systémové problémy, nastaví ciele pre rok 2030, navrhne rámcové opatrenia na zlepšenie súčasnej situácie a obsiahne aj základné výsledkové indikátory, ktoré umožnia overovať dosiahnuté výsledky.
 • Dotknutá obec: Slovenská republika (okres: )
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Obstarávateľ: Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
 • IČO Obstarávateľa: 42181810
 • Schvaľujúci orgán: Vláda Slovenskej republiky
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  24.11.2017
  Oznámenie
  24.11.2017
  24.11.2017

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  20.12.2017
  Informácia o rozsahu hodnotenia
  20.12.2017

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  22.05.2018
  Spracovateľ správy o hodnotení SAŽP
  Text strategického dokumentu
  22.05.2018
  Text správy o hodnotení
  22.05.2018
  Verejné prerokovanie V konferencnej sále Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, Mlynská dolina 3962/1 Bratislava, dna 04.06.2018 o 13:00

  Záverečné stanovisko

  Záverečné stanovisko
  20.08.2018