Preskočit na obsah

Zdravotnícke distribučné centrum

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom predkladaného zámeru je posúdenie vplyvu navrhovanej činnosti: „Zdravotnícke distribučné centrum“ a súčasne aj jestvujúcich stavených objektov, nehnuteľností, manipulačných plôch a parkovacích plôch spoločnosti APOT Invest s.r.o., ktoré využíva aj spoločnosť MED - ART, spol. s r.o. v existujúcom areáli investora/navrhovateľa posudzovanej činnosti: APOT Invest s.r.o. (definované v predkladanom zámere ako tzv. nulový variant). Jedná sa teda o posúdenie vplyvu novej navrhovanej investície/činnosti na životné prostredie vrátanej posúdenia celkového resp. komplexného exitujúceho areálu spoločnosti APOT Invest s.r.o. v lokalite Čermáň – mestskej časti mesta Nitra. Predkladaným dokumentom sa posúdi existujúci stav celého riešeného areálu investora APOT Invest s.r.o. o orientačnej výmere cca 22 800 m2 vrátane navrhovaných činností: „Zdravotnícke distribučné centrum“ a priamo vyvolanej investície – navýšeniu existujúceho počtu parkovacích miest do 170 ks. Navrhovaný zámer bude je rozdelený na 2 etapy.
 • Dotknutá obec: Nitra (okres: Nitra)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Nitra
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Štefánikova trieda 69, 94901 Nitra
 • Navrhovateľ: APOT Invest s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
 • IČO Navrhovateľa: 45628785
 • Povoľujúci orgán: OU NR, Mesto Nitra
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  19.04.2021
  Spracovateľ zámeru JS-ENVI, s.r.o., Sv. Gorazda č. 667, 951 31 Močenok
  Text zámeru
  19.04.2021