Zberný dvor Zemianske Kostoľany

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromaždovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpecnými odpadmi
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je zriadenie nového zberného dvora odpadov v obci Zemianske Kostoľany, ktorý bude slúžiť na zhromažďovanie (dočasné uloženie) vytriedených zložiek komunálnych odpadov dovážaných do zberného dvora fyzickými osobami - nepodnikateľmi.
 • Dotknutá obec: Zemianske Kostoľany (okres: Prievidza)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Prievidza
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Ulica G.Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
 • Navrhovateľ: obec Zemianske Kostoľany
 • IČO Navrhovateľa: 00651001
 • Povoľujúci orgán: OÚ Prievidza, OSŽP. obec Zemianske Kostoľany
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.