Zberný dvor v obci Stakčín

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromaždovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom predloženého zámeru je vybudovanie zberného dvora odpadov v obci Stakčín v okrese Snina. Zberný dvor bude slúžiť predovšetkým pre potreby občanov Stakčína. Cieľom navrhovanej činnosti je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov prostredníctvom realizácie zberného dvora - jeho technicko-materiálového zabezpečenia na zber komunálnych odpadov, biologicky rozložiteľných odpadov a drobných stavebných odpadov v zmysle zákona o odpadoch.
 • Dotknutá obec: Stakčín (okres: Snina)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Snina
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Partizánska1057, P.O.Box 17, 06901 Snina
 • Navrhovateľ: Obec Stakčín, SNP 574/6, 067 61 Stakčín
 • IČO Navrhovateľa: 00323578
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o ŽP
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  03.01.2020
  Spracovateľ zámeru PASO s.r.o., Snina
  Text zámeru
  03.01.2020
  03.01.2020
  03.01.2020
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  27.02.2020
  Právoplatné rozhodnutie
  03.04.2020