Zberný dvor obce Štiavnik

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovateľa je vybudovanie zariadenia na zber a zhodnocovanie odpadov v zmysle platnej legislatívy.
 • Dotknutá obec: Štiavnik (okres: Bytča)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bytča
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Zámok 104, 01401 Bytča
 • Navrhovateľ: Obec Štiavnik, Štiavnik 1350, 01355 Štiavnik
 • IČO Navrhovateľa: 00321672
 • Povoľujúci orgán: Obec Štiavnik-stavebný úrad, OU Bytča- OSZP-ŠSOH
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru Ing. Dominika Ďurišová, OPŽP SK sro., Horná Lehota104, 027 41 Oravský Podzámoik
  Text zámeru
  06.04.2016
  06.04.2016
  06.04.2016
  06.04.2016
  06.04.2016
  Právoplatné rozhodnutie
  17.05.2016