Zberný dvor obce Novoť

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovateľa je zosúladenie zariadenia na zber odpadov v zmysle platnej legislatívy zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nového zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmetom zberu sú odpady: papier a lepenka, plasty, sklo, kovy, kompozitné obaly a biologicky rozložiteľný odpad - kategórie ostatný odpad. Predmetom zberu budú aj odpady: elektroodpad z domácností, batérie a akumulátory a jedlé oleje a tuky.
 • Dotknutá obec: Novoť (okres: Námestovo)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Námestovo
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Miestneho priemyslu 571, 02701 Námestovo
 • Navrhovateľ: Obec Novoť
 • IČO Navrhovateľa: 00314692
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  11.04.2016
  Spracovateľ zámeru Ing.Dominika Ďurišová, OPŽP, s.r.o., Horná Lehota 104, 027 41 Oravský Podzámok
  Text zámeru
  11.04.2016
  11.04.2016
  11.04.2016
  11.04.2016
  Právoplatné rozhodnutie
  25.05.2016
  13.06.2016