Preskočit na obsah

Zberný dvor obce Kolárovice

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zosúladenie zariadenia na zber odpadov v zmysle platnej legislatívy. Predmetom zberu budú nasledovné odpady: papiera lepenka, plasty, sklo , viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky), elektroodpad, drobný stavebný odpad, jedlé oleje a tuky, objemový odpad a biologicky rozložiteľný odpad - kategórie -O, kovy, použité batérie a akumulátory.
 • Dotknutá obec: Kolárovice (okres: Bytča)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bytča
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Zámok 104, 01401 Bytča
 • Navrhovateľ: Obec Kolárovice, Kolárovice 389, 013 54 Kolárovice
 • IČO Navrhovateľa: 00321362
 • Povoľujúci orgán: OU Bytča- OSŽP
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru Ing. Dominika Ďurišová, OPŽP SK s.ro.,
  Text zámeru
  21.09.2016
  21.09.2016
  21.09.2016
  21.09.2016
  21.09.2016
  21.09.2016
  Právoplatné rozhodnutie
  24.10.2016