Zberný dvor obce Hrušov

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Sprevádzkovanie jestvujúceho zberného dvora obce Hrušov v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zberný dvor slúži na zber a dočasné skladovanie odpadov vyprodukovaných obyvateľmi a návštevníkmi obce, ktoré sú následne odovzdané na ďalšie spracovanie v zariadeniach oprávnených na túto činnosť.
 • Dotknutá obec: Hrušov (okres: Veľký Krtíš)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Veľký Krtíš
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. A.H.Škultétyho 11, 99001 Veľký Krtíš
 • Navrhovateľ: obec HRUŠOV, HRUŠOV 526, 991 42 Hrušov
 • IČO Navrhovateľa: 00319341
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor SOŽP (ŠSOH)
  Nám. A.H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  12.05.2016
  Spracovateľ zámeru Ing. Katarína Zrníková, PhD., Ing. Daniel Polák
  Text zámeru
  12.05.2016
  12.05.2016
  Právoplatné rozhodnutie
  01.07.2016