Zberný dvor obce Domaniža

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom činnosti je zber odpadov z domácnosti. (BRO, drobný stavebný odpad, elektro odpad, komunálny odpad). Zber a zhromažďovanie odpadov sa bude uskutočňovať na vlastnom pozemku v k. ú. Domaniža par. číslo pozemku 604/6. Priestor je o rozlohe 3458 m2, má upravenú spevnenú plochu, areál je oplotený a uzamykateľný, je vybavený prístreškom a príslušnými kontajnermi na zber jednotlivých druhov odpadov. Nevyhovujúci odpad nebude do zariadenia prijatý. Zriadenie zberného dvora v zmysle prílohy č. 8 , kapitola č. 9 „Infraštruktúra“ položka číslo 10 „Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov“ a položka č. 9 Stavby, zariadenia a priestory na nakladanie s NO nad 10 ton/rok, podliehajú podľa zákona NR SR č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, zisťovaciemu konaniu, ktorým sa posúdi ako táto činnosť môže ovplyvniť jednotlivé zložky životného prostredia.
 • Dotknutá obec: Domaniža (okres: Považská Bystrica)
 • Príslušný orgán: OkÚ Považská Bystrica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Centrum 1/1, 01701 Považská Bystrica
 • Navrhovateľ: Obec Domaniža
 • IČO Navrhovateľa: 00317195
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životne prostredie
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  22.08.2016
  Spracovateľ zámeru Ing. Dominika Ďurišová
  Text zámeru
  22.08.2016
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  28.09.2016
  Právoplatné rozhodnutie
  18.10.2016