Preskočit na obsah

Zberný dvor mesta Krásno nad Kysucou – doplnenie odpadov do súhlasu

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov a z neželezných kovov a starých vozidiel, - okrem zhromažďovania odpadov zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje z kovu 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom je rozšírenie preberaných vytriedených komunálnych odpadov – kovových odpadov a nebezpečných odpadov od obyvateľov mesta v existujúcom zbernom dvore mesta Krásno nad Kysucou a navýšenie kapacity zberu elektroodpadov z domácností a batérií a akumulátorov.
 • Dotknutá obec: Krásno nad Kysucou (okres: Čadca)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Čadca
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Horná 2483, 02201 Čadca
 • Navrhovateľ: Mesto Krásno nad Kysucou, Ulica 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou
 • IČO Navrhovateľa: 00314072
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  24.03.2022
  Text oznámenia o zmene
  24.03.2022
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  23.05.2022