Preskočit na obsah

Zberné zariadenie Sobrance

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom je zariadenie " Zberného zariadenia Sobrance" pre efektívny zber odpadov pred ich zhodnotením. Zberné zariadenie bude umiestnené v priemyselnej zóne katastra mesta Sobrance. Kapacita zberného dvora bude max. 500 tón uskladneného separovaného odpadu.
 • Dotknutá obec: Sobrance (okres: Sobrance)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Sobrance
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tyršova 12, 07301 Sobrance
 • Navrhovateľ: FÚRA s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 36211451
 • Povoľujúci orgán: OÚ Sobrance
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Text zámeru
  Právoplatné rozhodnutie
  20.10.2016