Preskočit na obsah

Zberné naftové stredisko Brodské

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 1.16 Vrty (okrem vrtov na skúmanie stability pôdy súvisiacich s tažobnou činnostou) najmä: vrty na využívanie geotermálnej energie a geotermálnych vôd; vrty na uskladnenie rádioaktívneho odpadu; vrty pre vodné zdroje 1.4 Tažba a úprava ropy 1.5 Tažba a úprava zemného plynu 1.6 Povrchové priemyselné prevádzky pre tažbu uhlia, lignitu, ropy, zemného plynu, rúd a bituminóznych hornín 9.13 Nadzemné sklady s kapacitou a) zemného plynu a iných plynných médií b) ropy a petrochemických výrobkov c) chemikálií a chemických výrobkov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je: • zriadenie/odvŕtanie geologického diela/prieskumného vrtu Brodské 109 s prevádzkou technologických skúšok – dlhodobá čerpacia skúška, určených na otestovanie produkčných vlastností novej, doposiaľ nezistenej ložiskovej časti ložiska ropy Brodské pre účely následného spracovania a schválenia výpočtu zásob ropy a sprievodného (v rope rozpusteného) horľavého zemného plynu; • zriadenie/odvŕtanie geologických diel/prieskumných vrtov Brodské 110, 111, 112, 113, 114 (v závislosti od pozitívneho výsledku vrtu Brodské 109); • vybudovanie zberného naftového strediska na úpravu ropy a sprievodného horľavého zemného plynu, s následným odvozom ropy do Expedičného strediska vo Veľkých Levároch alebo priamo k odberateľovi; • vybudovanie líniových stavieb – pripojenie zberného naftového strediska na: - elektrickú distribučnú sústavu; - distribučný plynovod SPP - distribúcia, a.s.; - revitalizovaný vrt pre utrácanie odseparovanej banskej vody; • utrácanie banskej vody, odseparovanej z vyťaženej ropy, do zrevitalizovaného vrtu (Brodské 97, 102 alebo 103) alebo prvého zavodneného novo odvŕtaného prieskumného vrtu. Účelom realizácie navrhovanej činnosti je racionálne a efektívne využitie nerastných surovín pri súčasnom zvýšení energetickej sebestačnosti a bezpečnosti Slovenska.
 • Dotknutá obec: Brodské (okres: Skalica)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Skalica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  ul. Štefánikova č. 2157/20, 90901 Skalica
 • Navrhovateľ: NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 36286192
 • Povoľujúci orgán: Obvodný banský úrad, Mlynské nivy 44/b, 821 09 Bratislava
  Obec Brodské, Školská 1030/2, 908 85 Brodské
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  19.09.2023
  Spracovateľ zámeru EKOS PLUS s.r.o., Zámocké schody 2/A, 811 01 Bratislava
  Text zámeru
  19.09.2023
  19.09.2023
  19.09.2023