Preskočit na obsah

Zber a výkup katalyzátorov, Tureň

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromaždovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpecnými odpadmi
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Navrhovateľ má v pláne prevádzkovať zariadenie na zber a výkup katalyzátorov. Prevádzka zberu katalyzátorov je realizovaná v areáli zberného dvora, ktorý prevádzkuje spoločnosť A.M. METAL s.r.o. Jedná sa o uzamykateľný oplotený priestor, ktorý je chránený kamerami. Priestory na zber katalyzátorov sú vyčlenené v zadnej časti zberného dvora na parcelách č. 178/39, 178/84, katastrálne územie Tureň) v obci Tureň, okres Senec. Samotnú prevádzku na zber katalyzátorov tvorí budova, kde sa nachádza kancelária s rozlohou 12 m2, sociálne zázemie a 2 x zberný box – priestor č. 4 a 5 s plochou 114,5m2. Zberné priestory sú vybavené zbernými nádobami/regálmi/paletami na ukladanie katalyzátorov. Zariadenie je vybavené elektrickou váhou s nosnosťou do 1500 kg. Spôsob nakladania s týmito odpadmi je navrhnutý tak, aby sa zamedzilo úniku odpadov do životného prostredia. V plánovanej prevádzke sa budú odpady zbierať a dočasne skladovať, následne budú odvezené oprávnenou spoločnosťou na konečné zhodnotenie, prípadne zneškodnenie. Odpady sa budú odovzdávať na konečné zhodnotenie/zneškodnenie iba subjektom, ktoré majú potrebné povolenie a autorizáciu v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. Na prevádzke nebude dochádzať k rozoberaniu odpadov a inej neodbornej manipulácii.
 • Dotknutá obec: Tureň (okres: Senec)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Senec
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hurbanova 21, 90301 Senec
 • Navrhovateľ: SKCAT, s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 50399667
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Senec
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  30.08.2021
  Spracovateľ zámeru Ing. Monika Holičková, Envitop, s.r.o., Trnava
  Text zámeru
  30.08.2021
  30.08.2021
  30.08.2021
  30.08.2021
  30.08.2021