Zber a výkup druhotných surovín a starých vozidiel, prevádzka Liptovský Mikuláš

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je existujúce zariadenia zberne druhotných surovín v katastrálnom území mesta Liptovský Mikuláš. Navrhovanou činnosťou je nakladanie s druhotnými surovinami, ktoré budú vykupované od firiem, organizácií a občanov. Odpady sú dočasne uskladnené vo vyhradených priestoroch spoločnosti v určených kontajnerov a na spevnenej ploche. Odvoz pre ďalšie spracovávanie v zariadeniach na zhodnocovanie odpadov bude vykonávaný vlastnou dopravou priebežne tak, aby nedošlo k prepĺňaniu kapacity zariadenia.
 • Dotknutá obec: Liptovský Mikuláš (okres: Liptovský Mikuláš)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Liptovský Mikuláš
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
 • Navrhovateľ: ALBA WASTE s. r. o.
 • IČO Navrhovateľa: 47411767
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  05.05.2016
  Spracovateľ zámeru Marián Bartoš, ALBA WASTE s. r. o., Budyšínska 36, 831 02 Bratislava
  Text zámeru
  05.05.2016
  05.05.2016
  Právoplatné rozhodnutie
  15.06.2016