Zber a spracovanie starých vozidiel, Považská Bystrica

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromaždovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel 9.7 Zneškodnovanie alebo zhodnocovanie nebezpecných odpadov v spalovniach a zariadeniach na spoluspalovanie odpadov, alebo úprava, spracovanie 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpecnými odpadmi
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zabezpečenie zhodnotenia odpadov zo starých vozidiel zriadením autorizovanej prevádzky na zber a spracovanie starých vozidiel.
 • Dotknutá obec: Považská Bystrica (okres: Považská Bystrica)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: AUTOKOMA 1, s.r.o., Zámostie 185, 017 01 Považská Bystrica
 • IČO Navrhovateľa: 46587497
 • Povoľujúci orgán: Mesto Považská Bystrica
  Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie
  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  10.07.2019
  Spracovateľ zámeru ENGOM, s.r.o., Bytčická cesta 89, 010 09 Žilina
  Text zámeru
  10.07.2019
  10.07.2019

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  12.09.2019

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  13.12.2019
  Spracovateľ správy o hodnotení ENGOM, s.r.o., Bytčická cesta 89, 010 09 Žilina
  Text správy o hodnotení
  13.12.2019
  13.12.2019

  Verejné prerokovanie

  Mestský úrad v Považskej Bystrici, zasadacia miestnosť č. 517 05.02.2020 o 14:00