Preskočit na obsah

Zber a mechanická úprava kovových odpadov

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromaždovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zmeny v organizácii prevádzky na zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov a zriadenie prevádzky na mechanickú úpravu kovových odpadov z dôvodu vykonávania mechanickej úpravy teda zmenšeniu objemu alebo zmeny ich veľkosti (tvaru) kovového šrotu z dôvodu jeho efektívnej a environmentálne vhodnej prepravy ku koncovému zhodnocovateľovi.
 • Dotknutá obec: Liptovský Mikuláš (okres: Liptovský Mikuláš)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Liptovský Mikuláš
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
 • Navrhovateľ: KOUEX s.r.o., Družstevná 2216, 031 01 Liptovský Mikuláš
 • IČO Navrhovateľa: 51749700
 • Povoľujúci orgán: OU-LM-OSZP
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  12.04.2019
  Text oznámenia o zmene
  12.04.2019
  12.04.2019
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  02.07.2019
  Odvolanie/ rozklad proti rozhodnutiu
  03.07.2019
  03.07.2019
  Právoplatné rozhodnutie
  29.02.2020