Preskočit na obsah

Závod spracovania starých vozidiel a elektroodpadu

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov a z neželezných kovov a starých vozidiel, - okrem zhromažďovania odpadov zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje z kovu 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov 9.7 Zneškodnovanie alebo zhodnocovanie nebezpecných odpadov v spalovniach a zariadeniach na spoluspalovanie odpadov, alebo úprava, spracovanie 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zvýšenie kapacity existujúceho zariadenia a rozšírenie druhov zhodnocovaných odpadov
 • Dotknutá obec: Bernolákovo (okres: Senec)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: AUTOVRAKOVISKO, s.r.o., Priemyselná 11 Bernolákovo 900 27
 • IČO Navrhovateľa: 35686375
 • Povoľujúci orgán: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia obehového hospodárstva, odbor odpadového hospodárstva a
  Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  13.12.2021
  Text oznámenia o zmene
  13.12.2021
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  14.04.2022
  Právoplatné rozhodnutie
  18.05.2022