Závod na recykláciu polyetylénových fólií Senica

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.8 Zariadenie na zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je zber a zhodnotenie vyseparovaných zložiek plastového odpadu, hlavne fólií LDPE a LLDPE s cieľom znížiť množstvo tohto odpadu v životnom prostredí.
 • Dotknutá obec: Senica (okres: Senica)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: PolyFol Group s.r.o., Štefánikova 699, 905 01 Senica
 • IČO Navrhovateľa: 45847355
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 17/1, 905 01 Senica
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  24.05.2018
  Spracovateľ zámeru doc. RNDr, Katarína Kyseľová, PhD.
  Text zámeru
  24.05.2018

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  11.07.2018

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  03.08.2018
  Spracovateľ správy o hodnotení doc. RNDr, Katarína Kyseľová, PhD.
  Text správy o hodnotení
  03.08.2018

  Verejné prerokovanie

  Velká zasadacka MÚ Senica, dna 27.08.2018 o 13:00

  Záverečné stanovisko

  Záverečné stanovisko pred nadobudnutím právoplatnosti
  12.10.2018
  Právoplatné záverečné stanovisko
  24.01.2019