Zastrešenie pásovej píly

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Navrhovaná činnosť bude vykonávaná v existujúcom areály drevovýroby, na parcele 2190/8. Na tejto parcele je umiestnená pásová píla, ktorú je potrebné zastrešiť. Navrhovaná činnosť je v záujmovom území existujúcou činnosťou a s predchádzajúcimi objektmi presahuje limitnú hodnotu pre zisťovacie konanie.
 • Dotknutá obec: Stratená (okres: Rožňava)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Rožňava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Ernesta Rótha 30, 04801 Rožňava
 • Navrhovateľ: DREVOSTAVBY D.Ľ.J., s.r.o., Dobšinská Ľadová Jaskyňa č. 46, 049 71 Stratená
 • IČO Navrhovateľa: 44302053
 • Povoľujúci orgán: Stavebný úrad
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  03.04.2020

  Zámer

  Informácia o zámere
  19.02.2020
  Spracovateľ zámeru ENVEX, s.r.o., Šafariková 91, 048 01 Rožňava
  Text zámeru
  19.02.2020
  Právoplatné rozhodnutie
  12.05.2020