Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd okresu Ilava, zmena rozsahu projektu II. etapy - Pruské - kanalizácia a ČOV

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 10.6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom je presmerovanie odtoku splaškových odpadových vôd z ČOV Dubnica nad Váhom riešených v projekte: Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd okresu Ilava na ČOV Pruské. Na ČOV Pruské sa napoja obce Pruské, Bohunice a výhľadovo aj obec Červený Kameň, ktoré mali byť odkanalizované na ČOV Dubnica nad Váhom.
 • Dotknutá obec: Bohunice, Pruské (okres: Ilava)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Ilava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Mierové nám. 81/18, 01901 Ilava
 • Navrhovateľ: Považská vodárenská spoločnosť a.s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica
 • IČO Navrhovateľa: 36672076
 • Povoľujúci orgán: Obec pruské, OÚ Ilava -OSŽP- ŠVS Ilava
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.