Preskočit na obsah

Zariadenie pre komplexné nakladanie s odpadmi v lokalite Holíč – Bresty, kazeta č. 2

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.2 Skládky odpadov na nebezpecný odpad
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Rozdelenie kapacity jestvujúcej vybudovanej skládky nie nebezpečných odpadov Holíč – Bresty na dve samostatné kazety, ktoré sú oddelené tesniacimi, drenážnymi a ochrannými vrstvami.
 • Dotknutá obec: Holíč (okres: Skalica)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: VPP servis, s.r.o., Svätojánska 8, 908 51 Holíč
 • IČO Navrhovateľa: 36836516
 • Povoľujúci orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  14.07.2017
  Spracovateľ zámeru DEPONIA SYSTEM s.r.o.
  Text zámeru
  14.07.2017

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  15.12.2017

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  26.09.2023