Zariadenie ne zber a výkup odpadov Poprad - Matejovce

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpecnými odpadmi
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom oznámenia o zmene navrhovanej činnosti je doplnenie druhov ostatných a nebezpečných odpadov zaradených podľa Vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov a zvýšenie kapacity zariadenia na zber a výkup odpadov Poprad – Matejovce.
 • Dotknutá obec: Poprad (okres: Poprad)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Poprad
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nábrežie Jána Pavla II. 16, 05844 Poprad
 • Navrhovateľ: Zberné suroviny Žilina a.s.
 • IČO Navrhovateľa: 50634518
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.