Preskočit na obsah

Zariadenie na zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Poltár

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.8 Zariadenie na zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Vybudovanie Zariadenia na splyňovanie komunálneho odpadu s asistenciou plazmy, ktorého primárnym výstupom bude syntézny plyn s kvalitou plynného druhotného paliva a tuhý vitrifikovaný zvyškový produkt v podobe inertnej trosky.
 • Dotknutá obec: Rovňany, Breznička, Poltár (okres: Poltár)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: SPV Dálovce s.r.o. Popradská 71, 821 06 Bratislava, v zastúpení spoločnosťou INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
 • IČO Navrhovateľa: 45615756
 • Povoľujúci orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  31.07.2018
  Spracovateľ zámeru INECO, s.r.o.
  Text zámeru
  31.07.2018

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  25.09.2018