Preskočit na obsah

Zariadenie na zhodnocovanie stavebného odpadu – mobilný drvič

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.11 Zariadenie na zhodnocovanie ostatného stavebného odpadu 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zhodnocovanie stavebných odpadov mobilným odrazovým drvičom SBM REMAX 300
 • Dotknutá obec: Košice - Ťahanovce (okres: Košice I)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: T2AM Recycling, s.r.o., Trieda KVP 1, 040 23 Košice
 • IČO Navrhovateľa: 53513061
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  27.09.2021
  Spracovateľ zámeru EKOCONSULT - enviro, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava
  Text zámeru
  27.09.2021

  Rozsah hodnotenia

  Upustenie od spracovania správy o hodnotení
  27.06.2022

  Verejné prerokovanie

  Budova Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP 48/A, zasadačka D310, 3. poschodie, dňa 28.07.2022 o 14:00

  Záverečné stanovisko

  Záverečné stanovisko pred nadobudnutím právoplatnosti
  19.04.2023
  Právoplatné záverečné stanovisko
  26.05.2023