Preskočit na obsah

Zariadenie na zhodnocovanie odpadových olejov Nové Zámky

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.7 Zneškodnovanie alebo zhodnocovanie nebezpecných odpadov v spalovniach a zariadeniach na spoluspalovanie odpadov, alebo úprava, spracovanie
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Mobilné zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadových olejov.
 • Dotknutá obec: Nové Zámky (okres: Nové Zámky)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Podunajské orechy s.r.o., Dostojevského 2, 940 02 Nové Zámky
 • IČO Navrhovateľa: 53502124
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie
  Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie
  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia obehového hospodárstva, odbor odpadového hospodárstva
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  21.04.2023
  Spracovateľ zámeru EnvIdeal, s.r.o., Jaskovský rad 151, 831 01 Bratislava
  Text zámeru
  21.04.2023

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  26.06.2023

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  18.09.2023
  Spracovateľ správy o hodnotení EnvIdeal, s.r.o., Jaskovský rad 151, Bratislava 831 01
  Text správy o hodnotení
  20.09.2023