Zariadenie na zhodnocovanie odpadov z plastov (a zariadenie na destiláciu farieb, liehov a riedidiel) Snina

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.7 Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov v spaľovniach a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov, alebo úprava, spracovanie 9.8 Zariadenie na zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zriadenie prevádzky na zhodnocovanie odpadov z plastov na ulici Strojárska 4269 (areál bývalého podniku VIHORLAT Snina) a umiestnenia prevádzky vykonávajúcej destiláciu odpadových farieb, liehov a riedidiel na ulici Palárikova 2987, k. ú. Snina.
 • Dotknutá obec: Snina (okres: Snina)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: D.P. EKOPLAST, spol. s r.o., Palárikova 1602/1, 069 01 Snina
 • IČO Navrhovateľa: 31669042
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Partizánska 1057, 069 01 Snina
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  25.10.2016
  Spracovateľ zámeru RNDr. Ján Ščerbák
  Text zámeru
  25.10.2016

  Rozsah hodnotenia

  Upustenie od spracovania správy o hodnotení
  07.12.2016
  07.12.2016

  Verejné prerokovanie

  Mestský úrad v Snine, Strojárska 2060/95 12.01.2017 o 13:00

  Záverečné stanovisko

  Záverečné stanovisko pred nadobudnutím právoplatnosti
  03.05.2017
  Právoplatné záverečné stanovisko
  06.06.2017