Zariadenie na zhodnocovanie odpadov v Galante

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom navrhovanej činnosti je spracovanie odpadov mix kovov a mix plastov priamo z výrobného procesu (zvyšky, nepodarky) drvením, dotrieďovaním podľa veľkostí a zloženia pomocou sít a optického triedenia. Výstupom bude produkt pripravený pre ďalšie spracovanie (výroba nových produktov).
 • Dotknutá obec: Galanta (okres: Galanta)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Galanta
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nová Doba 1408/31, 92436 Galanta
 • Navrhovateľ: HC Logistik, s.r.o., Pribinova 22, 811 09 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 36560732
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  19.06.2019
  Spracovateľ zámeru HC Logistik, s.r.o., Pribinova 22, 811 09 Bratislava
  Text zámeru
  19.06.2019
  19.06.2019
  19.06.2019
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  23.01.2020
  Odvolanie/ rozklad proti rozhodnutiu
  18.02.2020
  18.02.2020