Preskočit na obsah

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov, Hurbanovo

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.8 Zariadenie na zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je realizovať zhodnocovanie polypropylénových plastových odpadov v rámci prevádzky navrhovateľa, tak aby vznikla surovina (regranulát) pre potreby výroby polypropylénových hárkov a obalov, ktoré sa vyrábajú v rámci areálu navrhovateľa v prevádzke v Hurbanove.
 • Dotknutá obec: Hurbanovo (okres: Komárno)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: DS Smith Slovakia, s. r. o., Dolné Hony 21/435 949 01 Nitra
 • IČO Navrhovateľa: 36360902
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. gen. Klapku 7, 945 01 Komárno
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  22.12.2016
  Spracovateľ zámeru EKO - GEO - CER, s. r. o.
  Text zámeru
  22.12.2016

  Rozsah hodnotenia

  Upustenie od spracovania správy o hodnotení
  16.02.2017

  Verejné prerokovanie

  Kultúrny dom, nám. Konkolyho 1, Hurbanovo 06.04.2017 o 15:00

  Záverečné stanovisko

  Záverečné stanovisko pred nadobudnutím právoplatnosti
  05.10.2017
  Právoplatné záverečné stanovisko
  28.11.2017