Preskočit na obsah

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov činnosťou R12

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predložený zámer rieši umiestnenie lisovacieho zariadenia – balíkovací lis typ APK E-55-1400-4V-30 kW v jestvujúcej výrobno – manipulačnej hale v rámci areálu navrhovateľa.
 • Dotknutá obec: Senica (okres: Senica)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Senica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vajanského 17, 90501 Senica
 • Navrhovateľ: Technické služby Senica a. s., Železničná 465/110, 905 01 Senica
 • IČO Navrhovateľa: 31228443
 • Povoľujúci orgán: OÚ Senica - OSZP - odpady
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  08.06.2023
  Spracovateľ zámeru ENEX consulting, s.r.o., Ľudovíta Stárka 2513/26A, 911 05 Trenčín
  Text zámeru
  08.06.2023
  08.06.2023
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  07.08.2023