Zariadenie na zhodnocovanie elektroodpadov - Prievidza - zmena činnosti

 • Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromaždovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom zmeny navrhovanej činnosti je rozšírenie existujúceho zariadenia na spracovanie elektroodpadu, na ktorého činnosť bola udelená Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky autorizácia na spracovanie odpadov z elektrických a elektronických zariadení č. 234/A/15-3.3 zo dňa 9.12.2015 a udelený súhlas Okresným úradom Prievidza, Odborom starostlivosti o životné prostredie na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov činnosťou R12 č. OU-PD-OSZP-2016/007328 zo dňa 11.05.2016. V zariadení sa spracovávajú elektroodpady, ktoré sú uvedené vo vyhláške MŽP SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v prílohe č. 7 a v kategórii č. 3: Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia.
 • Dotknutá obec: Prievidza (okres: Prievidza)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Prievidza
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Ulica G.Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
 • Navrhovateľ: GALIO spol. s r. o., Ciglianska cesta 3, 971 01 Prievidza
 • IČO Navrhovateľa: 47165731
 • Povoľujúci orgán: OÚ Prievidza, OSŽP
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.