Preskočit na obsah

Zariadenie na zber a zhromažďovanie odpadov WAMP s.r.o.

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromaždovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpecnými odpadmi
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom zberu budú odpady zo železných a neželezných kovov - kategórie ostatný odpad a odpadové batérie a akumulátory – nebezpečný odpad. Tieto odpady, ktoré vznikajú navrhovateľovi pri činnosti spracovania starých vozidiel na prevádzke vo Vavrečke a pri obchodnej činnosti.
 • Dotknutá obec: Oravská Polhora (okres: Námestovo)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Námestovo
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Miestneho priemyslu 571, 02701 Námestovo
 • Navrhovateľ: WAMP, s.r.o., Sama Chalúpku 615/4, 029 01 Námestovo
 • IČO Navrhovateľa: 36432717
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  16.09.2021
  Spracovateľ zámeru Ing. Tomáš Ďuriš, OPŽP SK s.r.o., Horná Lehota 104, 027 41 Oravský Podzámok
  Text zámeru
  16.09.2021
  16.09.2021