Zariadenie na zber, zhodnocovanie a prípravu na opätovné použitie odpadov z plastov, znečistených nebezpečnými látkami a spracovanie do podoby spoločensky požadovaného výrobku

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.7 Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov v spaľovniach a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov, alebo úprava, spracovanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je rozšírenie zoznamu parciel realizácie navrhovanej činnosti a navýšenie kapacity Zariadenie na zber, zhodnocovanie a prípravu na opätovné použitie odpadov z plastov, znečistených nebezpečnými látkami a spracovanie do podoby spoločensky požadovaného výrobku., Snina
 • Dotknutá obec: Snina (okres: Snina)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: DOPABAL s.r.o. Hámorská 1813, 069 01 Snina
 • IČO Navrhovateľa: 36508578
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Partizánska 1057, 069 01 Snina
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Text oznámenia o zmene
  06.05.2016
  06.05.2016
  Právoplatné rozhodnutie
  02.06.2016