Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadu Zemianske Kostoľany

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zriadenie prevádzky zariadenia na zber a zhodnocovanie odpadu, kde sa bude vykonávať zber a úprava odpadov z neželezných kovov určených na ďalšie materiálové zhodnotenie
 • Dotknutá obec: Zemianske Kostoľany, Kamenec pod Vtáčnikom (okres: Prievidza)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Prievidza
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Ulica G.Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
 • Navrhovateľ: LAMAZ, s. r. o., 972 21 Nitrianske Sučany č. 53
 • IČO Navrhovateľa: 36717371
 • Povoľujúci orgán: OU Prievidza, OSZP,obec Zemianske Kostoľany
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.