Preskočit na obsah

Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov a spracovanie starých vozidiel Banská Bystrica

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.7 Zneškodnovanie alebo zhodnocovanie nebezpecných odpadov v spalovniach a zariadeniach na spoluspalovanie odpadov, alebo úprava, spracovanie
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Navrhovateľ plánuje vybudovať „Zariadenie na zber, výkup a zhodnocovanie odpadov a spracovanie starých vozidiel“, ktorý predstavuje súbor funkčne a logisticky usporiadaných objektov a zariadení, ktoré budú zabezpečovať: - zber ostatných odpadov, vrátane výkupu, triedenia, zhromažďovania a zhodnocovania vykúpených kovových odpadov, papiera a plastov do času ich odovzdania konečnému spracovateľovi, - zber, triedenie a zhromažďovanie nebezpečných odpadov do času ich odovzdania konečnému spracovateľovi, - zber a spracovanie starých vozidiel.
 • Dotknutá obec: Banskobystrický Kraj (okres: -)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Zberné suroviny Žilina a. s., Karagujevská 3, 010 01 Žilina, IČO 50 634 518 v zastúpení spoločnosťou ENEX consulting, s.r.o. Hanzlíkovská 1987/858, 911 05 Trenčín
 • IČO Navrhovateľa: 50634518
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám.Ľ. Štúra 1,975 56 Banská Bystrica
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  27.01.2021
  Text zámeru
  27.01.2021

  Rozsah hodnotenia

  Upustenie od spracovania správy o hodnotení
  17.05.2021

  Záverečné stanovisko

  Záverečné stanovisko pred nadobudnutím právoplatnosti
  09.09.2021
  Právoplatné záverečné stanovisko
  13.10.2021