Preskočit na obsah

Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov Martin

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromaždovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpecnými odpadmi
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je rozšírenie druhov ostatných a nebezpečných odpadov a zvýšenie kapacity zariadenia na zber a zhodnocovanie odpadov, inštalovanie nových technologických zariadení a to kontajnerových nožníc CNS 400 K na strihanie kovového šrotu a balíkovacieho lisu PRESONA LP 50 EH1 na lisovanie papiera a plastov, ktorý nahradí súčasný prevádzkovaný lis FD 25 LB.
 • Dotknutá obec: Martin (okres: Martin)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Martin
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. S. H. Vajanského 1, 03601 Martin
 • Navrhovateľ: Zberné suroviny Žilina a.s., Kragujevská 3, 010 01 Žilina
 • IČO Navrhovateľa: 50634518
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Martin, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva; Mesto Martin
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  11.08.2021
  Text oznámenia o zmene
  11.08.2021
  11.08.2021
  11.08.2021
  11.08.2021
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  07.10.2021
  Odvolanie/ rozklad proti rozhodnutiu
  03.11.2021
  06.04.2022
  Právoplatné rozhodnutie
  15.06.2022