Preskočit na obsah

Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov a z neželezných kovov a starých vozidiel, - okrem zhromažďovania odpadov zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje z kovu 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je prevádzkovanie zariadenia na zber, zhromažďovanie a zhodnocovanie odpadov.Ide o existujúce zariadenie na zber odpadov, ktoré sa bude rozširovať z dôvodu rozšírenia o činnosť zhodnocovania a úpravy vybraných druhov odpadov.
 • Dotknutá obec: Košice - Barca (okres: Košice IV)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Košice
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Komenského 52, 041 26 Košice
 • Navrhovateľ: Dono, spol. s r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 36191639
 • Povoľujúci orgán: OÚ Košice, odbor starostlivosti o žp
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  13.09.2022
  Spracovateľ zámeru arch&crafts s.r.o.
  Text zámeru
  13.09.2022
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  10.11.2022