Preskočit na obsah

Zariadenie na zber a zhodnocovanie kovových odpadov Poprad - parc. č. KN - C 2454/19, 2454/10, 2454/11 a 2454/41 v k.ú. Poprad

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Vybudovanie zariadenia na zber, zhromažďovanie, spracovanie a úpravu železného šrotu, kovového odpadu a farebných kovov sleduje cieľ zmenšenie objemu odpadov pred ich ďalším nakladaním a to strihaním. Ide o novú činnosť – zber, skladovanie, úpravu a spracovanie železného šrotu, kovových odpadov a farebných kovov. Zariadenie, v ktorom sa bude vykonávať nakladanie s odpadmi, bude umiestnené v rámci areálu bývalého zariadenia na zber odpadov, ktorý susedí so železničnou vlečkou.
 • Dotknutá obec: Poprad (okres: Poprad)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Poprad Okresný úrad Poprad
 • Navrhovateľ: TSR Slovakia s.r.o., Röntgenova 28, 851 01 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 47258811
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o ŽP
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru Ing. Norbert Tóth, TSR Slovakia, s.r.o., Röntgenova 28, 851 01 Bratislava
  Text zámeru
  08.07.2016
  08.07.2016
  08.07.2016
  08.07.2016
  08.07.2016
  Právoplatné rozhodnutie
  12.09.2016