Zariadenie na zber, výkup a zhodnocovanie odpadov a spracovanie starých vozidiel - Poprad

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromaždovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov 9.7 Zneškodnovanie alebo zhodnocovanie nebezpecných odpadov v spalovniach a zariadeniach na spoluspalovanie odpadov, alebo úprava, spracovanie 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpecnými odpadmi
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: - zber ostatných odpadov, vrátane výkupu, triedenia, zhromažďovania a zhodnocovania vykúpených kovových odpadov, papiera a plastov do času ich odovzdania konečnému spracovateľovi, - zber, triedenie a zhromažďovanie nebezpečných odpadov do času ich odovzdania konečnému spracovateľovi, - zber a spracovanie starých vozidiel.
 • Dotknutá obec: Poprad (okres: Poprad)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Zberné suroviny Žilina, a.s., Kragujevská 3, 010 01 Žilina
 • IČO Navrhovateľa: 50634518
 • Povoľujúci orgán: Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad
  Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
  MŽP SR, odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  20.06.2019
  Spracovateľ zámeru Z-EKO Ing. Zdenka Hrablayová
  Text zámeru
  20.06.2019
  20.06.2019
  20.06.2019