Preskočit na obsah

Zariadenie na zber, výkup a úpravu odpadov – Nitra, k. ú. Chrenová

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov a z neželezných kovov a starých vozidiel, - okrem zhromažďovania odpadov zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje z kovu 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Vytvorenie nového zariadenia na zber, výkup a úpravu odpadov. Jedná sa o zber ostatných odpadov, vrátane výkupu, triedenia a zhromažďovania vykúpených kovových odpadov a papiera a to do času ich odovzdania konečnému spracovateľovi
 • Dotknutá obec: Nitra (okres: Nitra)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Nitra
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Štefánikova trieda 69, 94901 Nitra
 • Navrhovateľ: ŽP EKO QELET a.s., Československej armády 1694, 036 01 Martin
 • IČO Navrhovateľa: 36421120
 • Povoľujúci orgán: OU NR, Mesto Nitra
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  01.07.2022
  Spracovateľ zámeru Ing. Ivan Schneider
  Text zámeru
  01.07.2022
  28.07.2022
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  04.08.2022