Zariadenie na zber a výkup odpadov – Trnava (areál TAZ)

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromaždovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpecnými odpadmi
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Navrhovaná zmena sa dotýka rozšírenia portfólia zberaných kovových odpadov a rozšírenia vykonávaných činností o úpravu kovových odpadov a zber elektroodpadov. Navrhovateľ bude na predmetnej lokalite prevádzkovať výkup kovových odpadov, zber starých vozidiel a zber elektroodpadov.
 • Dotknutá obec: Hrnčiarovce nad Parnou (okres: Trnava)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Trnava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Kollárova 8, 91702 Trnava
 • Navrhovateľ: ŽP EKO QELET a.s., Československej armády 1694, 03601 Martin
 • IČO Navrhovateľa: 36421120
 • Povoľujúci orgán: OÚ Trnava, OSŽP
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.