Preskočit na obsah

Zariadenie na zber a výkup odpadov, miestna výkupňa Gbeľany

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov a z neželezných kovov a starých vozidiel, - okrem zhromažďovania odpadov zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje z kovu
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Navrhovateľ plánuje v dotknutej lokalite vybudovať „Zariadenie na zber a výkup odpadov, miestna výkupňa Gbeľany. „Zariadenie“ predstavuje súbor funkčne a logisticky usporiadaných objektov a zariadení, ktoré budú zabezpečovať: - zber ostatných odpadov, vrátane výkupu, triedenia a zhromažďovania vykúpených kovových odpadov, papiera a plastov do času ich odovzdania konečnému spracovateľovi, - zber, triedenie a zhromažďovanie nebezpečných odpadov do času ich odovzdania konečnému spracovateľovi, vrátane zberu starých vozidiel
 • Dotknutá obec: Gbeľany (okres: Žilina)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Žilina
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina
 • Navrhovateľ: Zberné suroviny Žilina a.s.
 • IČO Navrhovateľa: 50634518
 • Povoľujúci orgán: OÚ Žilina, OSZ3 ŠS OH
  Obec Gbeľany - stavebný úrad
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  17.05.2022
  Spracovateľ zámeru ENEX consulting, s.r.o., ul. Ľudovíta Stárka 2513/26 A, 911 05 Trenčín
  Text zámeru
  17.05.2022
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  07.10.2022
  Odvolanie/ rozklad proti rozhodnutiu
  21.11.2022
  21.11.2022